Extras

Zelf Middeleeuws schrift lezen

Zelf Middeleeuws schrift lezen, van eenvoudig naar lastig

Naast de kleurafbeeldingen treft u een transcriptie aan van de afgebeelde tekst. Deze cursus ‘Zelf Middeleeuws schrift lezen’ was een suggestie van een lezeres.

1. Transcriptie bij afbeelding Handschrift
met de Beatrijs

1. Transcriptie bij afbeelding Handschrift
met de Beatrijs

e kolom:
Uan dichten comt mi
cleine bate. Die liede
raden mi dat ict late
Ende minen sin niet
en vertare.
aer om die doghet van hare
Die moeder en de maghet es bleuen
Hebbic een scone mieracle op heue n
Die god sond er twiuel toghede
Marien teren diene soghede
Ic wille beginne n van ere nonnen
Een ghedichte god moet mi onne n
Dat ic die poente moet wel gerake n
En de een goet ende daer af maken
Volcomelijc na der waerheide
Als mi broed er ghijsbrecht seide
Een begheuen willemijn
Hi vant in die boeke sijn
Hi was een out ghedaghet man
Die no nne daer ic af began
Was houesche en de subtijl van zeden
Men vint ghene noch heden
Die haer ghelijct ic wane
Van zeden ende van ghedane
Dat ic prisede hare lede
Sonderlinghe h aer scoenhede
Dats een dinc dat niet en dochte
Ic wille v segghe n van wat ambochte
Si plach te wesen langhen tijt
Int cloest er daer si droech abijt
Costersse was si daer
Dat seggic v al ouer waer
Sine was lat no traghe
No bi nachte no bi daghe
Si was snel te haren werke
Si plach te ludene in die kerke
Si ghereide tlicht en de ornament


2. Transcriptie bij afbeelding Dedicatie-exemplaar Tafel vanden kersten ghelove (openingsblad)

2. Transcriptie bij afbeelding Dedicatie-exemplaar Tafel vanden kersten ghelove (openingsblad)

Uan gode uander godheit. ende uander triniteyt.
¶ Primum capittel.
Die prophete mi
cheas seyt wt den
monde godes. O
mensche ic sal di
op segghen wat
goet is. ende wat
ic uan die eyssche.
vmmer dat du mi
kennes ende we
tes dat ic bin ende
wie ic sy.
Dat got is w ert
mit ueel dinghen
bewijst. Die kersten gheloue betuechtet. Die
scrifture spreectet. Alle ghelijc bewijstet. Natu-
urlike reden bedichtet. Alle creaturen roepent.
Alle die heilighen predikent.
Dat daer een god is. welc alle menschen aen-
beden. welc die natuer ghift te kennen. welc alle
consciencie ontsien. Welc gheen gheschicket har
te mach haten
Dat die selue god mer alleen en is. dat toecht
hi selue daer hi seyt. Siet ic bin alleen ende daer


3. Transcriptie bij afbeelding Regel van Benedictus, originele handschrift, met opdracht aan Lodewijk en Maria Thonijs

¶ Dese regule dede te dietsche make n lodewijc tho
nijs va n brucelle omme ioncvrouwe marien wille
sijnre zuster nonne te wrst om dat si en de andere
ioncv rouwen van dien cloestere beide die nv sijn ende
hier na daer wese n selen te bad de regule selen
moghe n verstaen ende weten wat si sculdech sijn te
doene ¶ Daro mme elc dier sijn profijt in doen sal
hi bidde ouer hen beide te liue en de ter doot. ende
ouer de n ghenen die den arbeit dede amen. Gehe
daen int iaer ons here n m.ccc.lxxij omtrent
doctaue va n dertien daghe.


4. Transcriptie bij afbeelding Gebedenboek met God en apen

O weerde heileghe triniteit
Ghi waert ye zonder aenbeghin
Daer nye inde in en stont
Noch nemmer middelt en comet in
Heere dor die eenuuldeghe minne
Daer die drie persone alleene in stonden
Goe behuedt mijn lijf mijn ziel mijn zinne
Uoer scade scande ende voer zonde
Heere dor die gruet minnentlijc
Die uwer moeder wert ghedaen
Die gabriel brachte vyt hemelrijc
Den heileghen gheest hadsi beuaen
Heere dor dien oetmoet ic v vermaen
Die daer wart aen v beiden vonden


5. Transcriptie bij afbeelding Handschrift-Wiesbaden, verrijzende doden

Och ghi heren ende urouwen
Wilt dit ghescrift te recht anscouwen
Ende wilt peinsen in alre tijt
Wannen ghi comt ende wat ghi sijt

Ghi coninghe legt af v houerde
Ende merct hoe ons in die erde
Die worme hebben verbeten
Aldus wordi oec versleten

O mensce en iaecht geen ongelike
Ieghen niemende op ardrike
Om enich goet dat v mach baten
Want ghi moetet hier laten

Weldaet sal diins verbeyden
Als alle dinc van di sal sceyden
Hebstu dan wel gedaen
So sal weldaet bi di staen
Anders en can di niet gebaten
Dan du ghedaen hebst ende gelaten


6. Bij afbeelding Saksenspiegel

GOd – had – de – die – zac – sen – wel
bedacht. Sint dit boec
in duutssche is ghebr
acht. Den luden al ghe
meyne Doch is der her
de cleyne Die gode so
eren. Dat si horen vlijt
an gode keren. Een
cleyne werret mi daer
an. Des ic ghebeteren
niet en can. Dat is
oft een verlerer leret
Ende hi euel daer an
meerret. Die dede grote
zonde Want menich
of hijt conde. Gheerne
scade dade wie gheer
ne ic gode bade. Dat
dit boec conde elc goet
man. Onrechten luden
ics niet en gan. Hier
beghint dat prologhe
vanden spieghel van zassen.I.
SO hoe onrecht
si der man Can
hi hem des wel verstan
Dat hi mit rechte can
ghevromen. Ende can
hi des in eynde comen
Gheerne hijs ghenie
ret. Mer rechtes hem
dicke verdryetet. Ende
doncket selden goet.
Recht waert hem sca
de doet. Ende hoertet
ongheerne zaen. Dat
recht nieman leren


7. Transcriptie bij afbeelding Middelnederlandse boerden

(Vanaf rode regels rechterkolom:)
DJts van heilen van beersele
Die de iij. jaghede te spele
GHi hebt gehoert te menegher vre
Vertrecken scone auonture
Van messeliken dinghen
Beide vedelen ende singhen
Ende somtijt spelen metter herpen
Maer alsoe vremde alse tantwerpen
Hier voermaels ene ghesciede
Sone hebben alle die liede
Niet gehoert wanic wale
Alsoe ic v in dietscher tale
Vertellen sal dore ene bede
Die .i. goet geselle ane mi dede
Dies nu niet en woude verlaten
Tantwerpen in der coperstraten
Woende alse ic mi versinne
Ene harde goed ghesellinne
Ende hiet van bersele heile
Die hare dicke maecte veile
Goeden gesellen dien sijs onste
Ende dien si toende hare conste
Eens geuielt hoerdic vertellen
Dat ane hare quamen .iij. gesellen
Op enen dach alsic versta
Deen vore ende dander na


8. Bij afbeelding Reynaert II

Dat dede my dat ic so verscoot
Doch wil ic reynaert horen spreken
Kan hy die ondaet van hem steken
Die men seit dat hi heeft gedaen
Ic laten ghern quijt gaen
Ende meest om beden wil van sinen magen
Ende hi docht myt herten zere
God geef mijnre moeyen eere
Sy heeft mijn rijsgen wel doen bloeyen
Sy heeft wel aen mijn kar gecroegen
Sy heeft my geboden wel die hant
God danck dat sy den vont so vant
Ic heb nv enen goeden voet
Op te dansen bin ic vroet
Ic wil nv selue zien wt mijn ogen
Ende brengen voort veel schoon logen
Die ye gehoort is ouerluut
Om my te helpen self hier wt.
Doe sprac hi heer coninc o wy
Is kuwart doot wat zeg dy
Ende wair is bellijn die ram
Wat bracht hi v hier doe hi quam
Want ic hem drie juwelen gaff
Dair ic dat waer gern wist aff
Wair dat sy sijn gebleuen
Dat een soude hi v hebben gegeuen
En de mijnre vrouwen die ander twee
Bellijn en bracht ons myn noch mee
Dan kuwarts hooft al ic wilneer sprack
Dat ic [superscript] vlusch op hem wrack
Want ic hem dede nemen tlijff
Want hi seide self die vuyl katijff
Dat hi den raet dair toe had gegeuen
Dat die brieue waren gescreuen


9. Transcriptie bij afbeelding Der leken spiegel

(Linkerkolom:)
God die sond er
beghin es.
Ende sond er ende
gheluste des
In sijn godlike
milde rueren
Dat hi maecte
creaturen.
Ende dat en dede hi daer om niet
Dat hi hems behoefde yet
aer om dat hi hem woude
Sine ghifte ende sine vroude
Gheuen ende tonen mildelike
«iede hier ende in hemelrike
Want eer hemel of aerde waren
Of yet datme n daer in siet baren
So was god zonder beghin
Also machtich meer noch min
En de in also groter blijscapen
Alse doe hijt al hadde ghescapen
En de dat alle dese dinghen
Weder te niete ghinghen
En de ynghele ende menschen ghemene
En de niet en bleue dan hi allene
Sine macht ende sine glorie d aer af
En warens te minder niet een caf
Onder allen creaturen
En heeft god mar twee nature n
Redenlijc verstaen ghegeuen
Ja ende ooc ewelijc leuen
Dats dinghel en de die ziele smenschen
Die onse here na wenschen
Maecte ende formeerde
Alsooc sine wijsheit ordineerde
Hemel water lucht berch en de dal
Meacte god van niete al
En de die ynghele daer toe mede
Mar die menschelichede
Maecte hi in een ander maniere
Dats van elementen viere


10. Transcriptie bij afbeelding Sproken van Willem van Hildegaersberch

(Linkerkolom:)
Ende sprac aldus heb ic ghelaten
Dat menich grijpen heeft gheleert
Soe en ware ic aldus niet beseert
Doch sij moghens oeck vermoeden
Die hem voer tende niet en hoeden
Ende ghierlic inden coken schieten
Dat mense after sel beghieten
Mitten zode off mitten peke
Tis bij oerloue dat ic spreke
Die hont die meend ic in figuren
Hoe sout yemant auonturen
Enich goet an hem te trecken
Dat sijn ziele mochte beulecken
Want daer staet van gode ghescreuen
Soe rechtich loen dat hi sal gheuen
Die den anderen tsijn beneemt
Die moet van gode sijn verureemt
Ende onse gheloue en waer anders niet
Die sijn beghin wel besiet
Hoe hem tende lonen mach
Die hoede hem voerden weder slach
Hadde die hont alsoe ghedaen
Twaer hem lichte wel vergaen
Een notabel
Maria vrou dijn reynicheit
Die wese huden mijn ommecleyt
Voer alle misual ende leit
Jeghens die vyanden mijn
Maria vrouwe dijn oetmoet
Beueel ic lijff ziel ende goet
Dat nyemant houeerde an my en doet
Felheit nijt in mijn aenschijn
Des wil ic di beuolen sijn
Maria vrouwe hemels lucht
Ic beuele mi der seluer vrucht
Die ghi (doet doorgehaald in rood) droecht sonder mans gherucht
Reyne maghet moeder ende wijff
Maria vrouwe doer die minne
Die ghi droecht in uwen sinne
Laet my verenicht sijn daer inne
Soe dat my laet der duuelen kijff


11. Transcriptie bij afbeelding Genesis over Sara, met waarschuwing in de marge

herde out es salic ernsticheit gheuen
ter weeldicheit ende die here seide
tot abraham. Waer om soe loech
sara segghende sal ic die quene ben
waerlijc ghebaren. es gode iet pijnlijc
te doene Alsoe ic gheseit hebbe soe
salic comen te di te desen seluen tijde
bliue ic te liue ende sara sal enen sone
hebben. sara loechenes ende seide ic en
loech niet om dat si van vresen veruaert
was Ende die here seide en es alsoe
niet maer du loeghes Glosa et cetera
(in marge: Dese glose en salmen niet lesen)
Sara hadde ghelaten te gheschien
wijflicheit dat was die menstrue dat
machmen heeten der vrouwen maent
suueringhe want aristotilus die seit
inden boeke vander vrouwen heyme-
licheit dat die coutste man die noeyt
ghewert oft wesen mach bi natueren
heeter es dan theetste wijf die we-
sen mach Ende om dat die vrouwen
mits hare coutheit niet en mach met
natuerliker hitten verbeteren haer ouer
tullighe humoren. soe moetense alle
maende hebben een suueringhe daer
af van dier tijt dat si soe out sijn dat
si bi natueren kinder draghen moegen
oft niet langhe daer nae al tot dier
tijt dat si soe out sijn dat si nvmmeer kin
der draghen en moeghen Ende alsijt iet
draghen ouer die maent soe worden
sire swaer af ende dicke seer siec. de-
se suueringhe losen si ten natuerliken
lede ende het es al dat quaetste venijn
ende donsuuerste bloet dat si ouer hon
hebben Ende waren vrouwen soe cout
dat sijs niet ghelosen en mochten si sou-
denre die doot af laden Alle mannen
es verboden dat si met hon niet wesen en
selen ter tijt van deser suueringhen


12. Transcriptie bij afbeelding Die Rose (Brabantse vertaling)

(Linkerkolom:)
Het seit menech dat in drome
Niet el en es dan idele gome
Logene ende ongewarechede
Nochtan heeft men ter meneger stede
Dicke die drome vonden waer
Ende die dinc gescien daer naer
Alsi in drome waren gesien
So wie dat wille houden in dien
Dat ic doer ben ende sot
Ine houde drome niet ouer spot
Men hefse dicke waer ondervonden
Alse wie horen wel orconden
Enen auctoer die Macrobes hiet
Hine houtse ouer logene niet
Die bescreef dat vision
Vanden coninc scipion
Te minen rechten .xx. iaren
Alse minne neemt al sonder sparen
Van iongen lieden haren tsens
Doe lagic in een groet gepens
Op mijn bedde ende wert beuaen
Met enen slape also saen
So quam mi een droem te voren
Dien ghi hier selt mogen horen
Van woerde te woerde ende anders niet
En si algader so gesciet
Gelijc die droem mi dede verstaen
Dies gijt selt teer van mi ontfaen
Salic v in dietsche ontbenden
Den droem dien gi al waer selt venden
Ware vrouwe ocht here die vrien woude
Hoemen dit boec heten soude
Die rose seggic dat heten sal
Want daer es in besloten al
Die art van minnen geellike
Die materie es scone ende rike
Nv moete god onse here geuen
Dat hare daer ict dore op heuen
Hebbe moete behagen alsoe
Dat sijt ontfa so waer ic vroe
Want icse vor al die werelt minne
Hets recht want sijs rose van minen sinne
In minen drome daer ic in lach
Dochte dat ic die werelt sach
Scone versiert ende al vergroit


13. Transcriptie bij afbeelding Blad met berijmde liefdesbrief

(Linkerkolom:)
Sijt mijn bode briefkijn
Aen een ioncfrouwe die therte mijn
Heeft beuaen met harer minnen
Gruetse my seere laet haer bekennen
Dat si is ghemint van mi
Bouen alle die leuende sijn
Ende bouen alle die ie waren gheboren
Heeft mijn herte haer vutuercoren
Suete lief wilt mi aenscouwen
Want ic v scinke mijn herte mijn bloet
Suete lief loent mi met trouwen
Want ic een weet gheen lieuer goet
Bouen v te kiesene suete lief nemet in dancke
Ghi sijt die edelste suuer rancke
Ghi hebt mi zere gheraect claer minlijc bloet
Want ic v bringhe een briefkijn soet
Want ic en can van minnen niet ??
So hebdi mi gheraect al in mijn herte
Och dat ic dy ie met oghen aen sach
Want v minne doet my nacht ende dach
Grooten rouwen ende sware smerte
Verholentlike al in mijn herte
?? ?? swaerlijc gheuaen
Nocht hi was soe nae ten dode
Dat hi mochte hebben den rouwe soe groot
Als ic hebbe ghehad ende altoes doe
Want ic en can gherusten noch gheduren
Nacht noch dach in geender vren
Slapic wakic wat ic doe
Om haer peinse ic spade ende vroe


14. Transcriptie bij afbeelding Borchgravinne van Vergi (Vlaamse vertaling)

(Linkerkolom:)
Mine minne mijn sin mine herte
Mijn soete gepens sonder smerte
Mi heift gelanget te sine met v
Sint ic hier was so ic ben nu
Soe seide weider mijn lieve here
Mijn minlijc vrient wien ic minne zere
Jou merren heift mi zere verlanct
Nv ne drouuic niet god sijs gedanct
Dat ic v hier hebbe met mie
Ende ic v gans ende gesont sie
Here wel moeti comen sijn
Ende ghi wel vonden vrouwe mijn
Dit hoorde dhertoge ten ingane
Die hem daerbi stelde te stane
Ende kende sire nichten bi den lude
Nochtan ne sprac soe niet lude
Ende verkende so hare maniere
Datti wart buten dangiere
Van dat hem dhertoginne seide
Dat logene was ende gene waerheide
Dit es hem lief want hi wel siet
Dattie rudder mesdaen heift niet
Ende dat hine met onrechte wantrouwet
Daer staet hem dhertoge ende crauwet
Met groter genouchte al die nacht
Entie gelieue wel bedacht
Alde nacht te gader lagen
Sonder slapen tote het ghinc dagen
Met sulker merechte met sulken spele
Dat redene geift dat ict heile
Niemen soude weiten sulc leuen
Hine hadde der minnen loon beseuen
Ende met pinen verdient wel
Bedi hen bestonde niet el
No niemen soude mogen weiten
Wat sulke bliscap heift beseiten
Of minne ne daet hem verstaen
Maer sulke doget mach niet ontfaen
Elc die wille bi mire trauwe
Want hets bliscap sonder rauwe
Ende solaes met vriendelijceiden
Ende het dijnct hem stappans leiden
Den gonen dies heift te doene
Ende hets altoos te verdoene
Hoe wel greyt hem der minnen belanc
Al worde de nacht .i. wouke lanc
Die wouke ene maent de maent .i. iaer
Ende .i. iaer .xx. daer naer
.xx. iaer .c. alst came ten ende
Wildi dat god weider sende


15. Transcriptie bij afbeelding Spiegel van menschelijker behoudenesse

(De tekst tussen de beide afbeeldingen:)
Dese concepcie dese ontfanc
Was ghefigureert ouer lanc
Ende beteikent langhe te voren
Eer dat maria was gheboren
Ende was zijt zeker des
Hier voortijts ghetoocht moyses
Want hi zach in eenen daghe
Op eenen berch ene bernende haghe
Al omme bernende daer ende hiere
Ende scheen ontsteken metten viere
Maer tvier hare gheen belet ne dede
No benam soe haer groenhede
Ghelike dat marie ontfinc
Een kindekin in waerre dinc
Nochtan ne verloes zoe al no zom
Bi dien ontfanghe haer maghedom
In desen doorne daer ic af zeide
Zoe was god dat es waerheide
Ende in marien reynen lechame
Zuuer ende gode wel bequame
Ende van duechden wel gheraect
Hadde god zine wuenste ghemaect
Als die van hare zonder toren
Namaels woude zijn gheboren
God onse here quam te diere stede
In dien doorne dor moyses bede
Om vte egypten te leden
Die kinder van israel ende beureden
Nv weet ooc dat dese selue god
Zende zinen zuene na zijn ghebod
In marien omme dat hi
Ons vander helle zoude maken vri
Als god dan tot onsen behoude
Van hare gheboren wesen zoude
Ende wilde vleesch ontfaen daer inne
Ende zijn gheboren dor onse minne
Zo coos hi in nazareth der stede
Midt haerre groter omoedichede
Marien die maghet alleene
Vte andren magheden al ghemeene
Ende zoe ghelieuede hem bi waerheden
Vele bet dan al dander deden
Want die ghelike van marie
Ne wart noyt no ne was nie


16. Transcriptie bij afbeelding Gruuthuse, rechtsonder het Egidiuslied

(Rechterkolom:)
De wech es ons te nauwe
Werde vrauwe
Doe ons trauwe
Quit onsen rauwe
Ende ons bescauwe
Als therte flauwe
Eer ons ghelauwe
Die helsche kauwe

Du steis ghegroyt in eenre stas
Int wortel dies de planter was
V kint v vader maecht moeder ende wijf
Eua leedde ons int maras
Aue weder ons ghenas
Om dijn omoediche zuuer lijf

Dijnre roke en dooche gheen blijf etcetera

Als de zonne dorscijnt een glas
Ende bi der rayen groyet gras
So de uader een neder drijf
Drie rayen endende in eenen pas
Bescenen die roze die zuuer ras
Ontfijnc dat zaet om ons beclijf

Dijnre roke etcetera
[notenbalk]
Egidius waer bestu bleuen
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors die doot du liets mi tleuen
Dat was gheselscap goet ende fijn
Het sceen teen moeste ghestoruen sijn

Nu bestu in den troon verheuen
Claerre dan der zonnen scijn
Alle vruecht es di ghegheuen

Egidius waer bestu bleuen
Mi lanct na di gheselle mijn
Du coors de doot du liets mi tleuen

Nv bidt vor mi ic moet noch sneuen
Ende in de weerelt liden pijn
Verware mijn stede di beneuen
Ic moet noch zinghen een liedekijn


17. Transcriptie bij afbeelding Weense alchemie

(Linkerkolom:)
Als sine regnacie wert geboren
Dan siet ment bij dage teuoren
Oec siet men tusscen hem beden
Een cruce van oosten te westen leden
Aldus moet wesen gelike
Die lichame der zielen zekerlike
Ende gheeft bliscap in erdrike
Hier willic hu ghewaerlike
Alle die wareit toghen
Dat ghijt siet metten oghen
Als het staet ant tfirmament
Sone suldijs niet wesen blent
Alst regneert suldijt wel
Verstaen an desen cyerkel
[afbeelding, daarin: helich graf]
Nu hort wat ic hebbe bescreuen
Dat hier noch es achter bleuen
Ende dat comen moet uit spel
Het becomt mi so wel
Dat ict v segghe vele teer
Ende segghen sal vele te meer
Ende maken vrucht in erdrike
Daerme clerke te makene rike
Die so langhe ter scolen gaen
Dat si dese woort verstaen
Spem viuus es een gheest
Sine cracht es alre meest
Want hi ghestadelike leeft
Ende hi lijf noch ziele en heeft
In hem seluen dat es waer
Maer ene ziele volgter naer
Die es gheheten oliem viue
Te hulpen wert tsinen liue
Dat segghic v vor waer
Sijn lichame es guldin claer


18. Transcriptie bij afbeelding Het handschrift-Van Hulthem

(Linkerkolom:)
Te noenen tijt om ons te eruen
Een edel leuen soe verwerf
Dat ic ben ane der salegher kerf
Daer die yngle die zielen vanden
Want dijnre ghenaden es bedarf
Hoet mi vore sonder scade ende scande
Te vesperen
Here dore die werde vesperstonde
Doen joseph van aramathien
Dijn lijf ontcruste metten wonden
Ende wout vanden naglen vrien
Ende dore dat nuwe leits vermien
Dat dijnre moeder therte dore rande
Sone wilt mi ter noet niet vertien
Hoet mi vore sonde scade ende scande
Te completen
Here dore die werde sepulture
Die dinen edelen lichame
Ghedane wert te completen vre
Vore die sonden van adame
Om ysac jacop ende abrahame
Te lossen vten helschen brande
Hoet mi vore sonde scade ende scande
Te verrisenesse
Here dore dat verrisenes groet
Die ghi verreest in paeschnacht
Ende op verstont vander doot
Met uwer godliker cracht
Soe ghedinct mijns ende acht
Als ic emmer steruen moet
Ende mi begheeft mijns liues cracht
Dan wilt mi gheuen dat eweghe goet
Assensioen
Here dore den tijt assensioen
Doen ghi clomt te hemel bouen
In ziele in liue in selken doene
Dat v noch die yngle louen
Soe laet mi here met v houen
Daert al goet es dat men doet
Ende niemen anderen maect verscouen
Ende wilt mi gheuen deweghe goet
Dien heileghen geest neder sont
Here dore die hemelsche claerheit
Die dinen apostelen was bekent
Doen ghi hem sendet in minlecheit
Den heileghen gheest in een prosen


19. Transcriptie bij afbeelding Sint Patricius’ vagevuur

De sancte patricij
Alre creaturen scepper moet ons in dit
teghenwoerdich werc yet te scrijuen ver
lenen Alse waer bi datter yemant dijt
lesen sal ochte horen in eynigher manieren ghe
betert mede weerde Dit ieghenwoerdighe ghe
scrychte es wten latijne in duytscher talen verwandelt wilc [doorhaling] latijn eyn monnich sende eynen
abt vt eynen anderen cloester ende begonste aldus
Ane sijnen vader in gode ende eynen begeerliken
heer / heren heynrijc den abt van sarten Ic
brueder heynrijc die mynste vanden monnichen
van psalterien gruet v alse kint sijnen vader met
ghehoersamheiden Eersame vader ghi hiet my dat
ich v sende int ghescryfte dat ic v seide dat ic hedde
gehoert vanden vegheuyer ende dat sal ic voel te lieuer
aen gaen omme dat ic tuwen vaderliken geboden son
derlinghen ben ghedwonghen ende al ist sake dat ic
wel begeerte dat yeman gebetert werde van my
nochtan sonder v gebodt en hed ic dit werc niet aen
gegaen Vwer vaderlicheit doe ic te weten dat ic noyt
en las noch en hoerde eynich bueck daer ic so voel
orbers in dede gode tontsien ende te minnen als ic hijr
in hebbe Ende want wi lesen dat sinte gregorius

Handschrift met de Beatrijs

Transcriptie →

Dedicatie-exemplaar Tafel vanden kersten ghelove (openingsblad)

Transcriptie →

Regel van Benedictus, originele handschrift, met opdracht aan Lodewijk en Maria Thonijs

Transcriptie

Gebedenboek met God en apen

Transcriptie →

Handschrift-Wiesbaden, verrijzende doden

Transcriptie →

Saksenspiegel

Transcriptie →

Boerden in Brussels handschrift

Transcriptie

Reynaert II

Transcriptie →

Der leken spiegel

Transcriptie →

Sproken van Willem van Hildegaersberch

Transcriptie →

Genesis over Sara, met waarschuwing in de marge (dese glose en sal men niet lesen)

Transcriptie

Die Rose (Brabantse vertaling)

Transcriptie →

Blad met berijmde liefdesbrief

Transcriptie →

Blad met berijmde liefdesbrief

Borchgravinne van Vergi (Vlaamse vertaling)

Transcriptie

Spiegel van menschelijker behoudenesse

Transcriptie →

Gruuthuse, rechtsonder het Egidiuslied

Transcriptie →

Gruuthuse, rechtsonder het Egidiuslied

Weense alchemie

Transcriptie

Het handschrift- Van Hulthem

Transcriptie →

Sint Patricius’ vagevuur

Transcriptie →


Audio, Video & Lezingen

Frits van Oostrom vanuit quarantaine over wetenschap en literatuur, 20 april 2020.


Bekijk het filmpje

Interview bij Voor de Ommekeer over onderwijs, de universiteit en de geesteswetenschappen, februari 2020.


Bekijk het interview

Diesrede Universiteit Utrecht over ‘Teaching as conversation’, 26 maart 2015 (rede begint na 58 minuten)


Lees de Engelse tekst van de diesrede
Bekijk de diesrede

Bij de 30e dies natalis van de Open Universiteit op 26 september 2014 reikte de Open Universiteit eredoctoraten uit aan Neelie Kroes en Frits van Oostrom.


Bekijk het videoverslag

Een goedemorgen met… (18 januari 2014, radio 4), persoonlijke keuze uit klassieke muziek, met achtergronden en toelichting


Beluister het gesprek

Radiogesprek van 10 januari 2014 over literatuur en samenleving in de Middeleeuwen
(ca. 11e t/m 46e minuut)


Beluister het gesprek

Amsterdam FM, Springvossen, 11 juni 2013:

Slotlezing op congres over Beatrijs (2011)

NB Door een technische onvolkomenheid zit in het filmpje omstreeks minuut 51 een lacune. Het betoog springt daardoor onverhoeds over van de Beatrijs als katholiek damesblad naar de berijming door P.C. Boutens.

Avond voor Wetenschap en Maatschappij (besloten) op 7 november 2011

Keynote speech
‘Grenzen overstijgen in een hokjesland’
Vijf vignetten over innovaties en hun voedingsbodem
Klik hier voor de keynote speech

Pauwen in de kippensoep, 12 januari 2010

Klik hier voor de lezing

Lezing bij Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen (2009)

VPRO radio, dubbelinterview samen met W.P. Gerritsen over de relatie leermeester-leerling, 2008

Beluister het interview

Van Oostrom: intensievere relatie docent-student, 2 september 2008

Klik hier voor de lezing

Frits van Oostrom over Leiderschap in Nederland, 10 oktober 2006

Klik hier voor de lezing


Audio, Video & Lezingen n.a.v. Nobel streven

Literaire salon Schilder & Schimmelpennink

Peter Blok in gesprek met Frits van Oostrom.
Februari 2018
Bekijk en beluister het interview met Frits van Oostrom

Podcast Het verhaal

10 januari 2018
Beluister het interview met Frits van Oostrom

Klara Radio, Pompidou

6 december 2017, 17.07 uur

NPO Radio 1, Nieuwsshow

7 oktober 2017, 10.34 uur
Beluister het interview met Frits van Oostrom


Audio, Video & Lezingen n.a.v. Wereld in woorden

VPRO Boeken, interview met Wim Brands

24 februari 2013

Boekpresentatie Wereld in woorden

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
5 februari 2013

Programma per spreker:

1. Voorzitter KANTL Van den Bremt:

2. Uitgever Mai Spijkers:

3. Hoofdredacteur Nederlandse literatuurgeschiedenis Mieke Musschoot:

4. Mediëvist Jozef Janssens:

5. Auteur Frits van Oostrom:

6. Algemeen Secretaris Taalunie Geert Joris:

Frits van Oostrom over Nederlandse literatuur in de
14e eeuw (NWO Spinoza te paard, dec. 2013)